Zarząd Polskiej Izby Zielarsko – Medycznej:

 • Anna Bałazy – Prezes Zarządu
 • Marek Koczubik – Wiceprezes
 • Elżbieta Szostak – Sekretarz
 • Paweł Kubicki – Skarbnik
 • Honoriusz Siarkowski – Członek Zarządu 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Robert Słowiński – przewodniczący
 2. Jarosław Dróżdż – wiceprzewodniczący
 3. Weronika Płachta – sekretarz

Historia Izby i osiągnięcia

Jest rok 1996. Na Wydziale Farmacji ŚUM w Sosnowcu rozpoczyna się półroczny kurs towaroznawstwa zielarskiego II stopnia. Uczestnikami kursu są słuchacze kursu I stopnia, chcący pogłębić wiedzę oraz zdobyć kwalifikacje do prowadzenia sklepów zielarsko – medycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym składanym przed Komisją Wydziału Farmacji oraz przedstawicielami Nadzoru Farmaceutycznego w Katowicach. Egzamin zdaje grupa około 25 osób. Wśród nich znajdują się przyszli członkowie założyciele Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej, których dalsze działania łączy nie tylko pasja i miłość do ziół, ale także ogromny zapał, chęć działania i długoletnia przyjaźń, która trwa od 21 lat.

We wrześniu 1996 roku w beskidzkim Rychwałcie, w ośrodku zielarskim zakonnika i znanego zielarza Ojca Grzegorza Sroki z inicjatywy grupy założycielskiej, odbył się zjazd przedstawicieli środowiska zielarskiego. Licznie zgromadzeni, podczas ożywionej dyskusji zwracali uwagę na potrzebę powołania organizacji samorządowej, która reprezentowałaby interesy właścicieli sklepów zielarskich, hurtowni, plantatorów i producentów, wobec władz i organizacji bezpośrednio związanych z ich pracą zawodową. Najbardziej palącym problemem były trudności handlowe normowane zapisami Prawa Farmaceutycznego. Podczas spotkania powołano Komitet Założycielski, który został upoważniony do prowadzenia wszelkich prac związanych z powołaniem i rejestracją samorządowej organizacji właścicieli sklepów zielarskich.

Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego miało miejsce na plebanii kościoła parafialnego PW Miłosierdzia Bożego przy Wydziale Farmaceutycznym. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, w tym przedstawiciele Wojewódzkiego Nadzoru Farmaceutycznego (Pani Gardecka). Projekt powołania do życia PIZMiD popierały również władze uczelni ŚUM a wśród nich: prof. Tadeusz Wilczok – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego (później Rektor Akademii Medycznej), prof. Krzysztof Jędrzejko kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa ŚUM, oraz dr hab. n. farm. Marian Sosada. Najważniejszym punktem spotkania było zgłoszenie przez członka Komitetu Założycielskiego Andrzeja Torbusa projektu statutu PIZMiD.

Wiosną 1997 roku podczas kolejnego zebrania założycielskiego PIZMiD uchwalono statut nowej organizacji i wybrano władze Izby. Pierwszym Prezesem został Andrzej Torbus, wiceprezesi: Grażyna Cieślik, Michał Podosek, skarbnik Urszula Gwara, członkowie Zarządu: Urszula Prokop, Danuta Baron, Zbigniew Orzechowski, Stanisław Nowak, Iwona Kuś, Maria Kowalska, Anna Pomierna, Andrzej Nowakowski, oraz nieco później Jerzy Radoń-Tanewski, Paweł Kubicki, Marek Kubara. 25 czerwca 1997 roku PIZMiD została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, rozpoczynając tym samym samodzielną działalność.

Najważniejsze cele i zadania Izby

 • Reprezentowanie interesów gospodarczych podmiotów zrzeszonych w Izbie wobec władz państwowych i samorządowych
 • Integracja środowiska zielarskiego
 • Aktywny udział w przygotowaniu i wdrażaniu nowych przepisów prawnych, dotyczących sprzedaży środków farmaceutycznych i materiałów medycznych poza aptekami
 • Opieka prawna w rozwiązywaniu problemów dotyczących działalności sklepów zielarskich
 • Promowanie dziedzictwa polskiego zielarstwa

Izba w pierwszych latach swojej działalności nawiązała kontakty min. z Polskim Komitetem Zielarskim, Izbą Gospodarczą Farmacja Polska oraz ze Stowarzyszeniem Drogistów Polskich (inicjatywa Jerzego Radonia-Tanewskiego, Andrzeja Torbusa, Michała Podoska), stając się ideową kontynuatorką ruchu drogistycznego w Polsce. Jednym z istotnych dla działalności Izby przedsięwzięć była współpraca z zagranicznymi związkami drogistowskimi. W 2001 roku członkowie Izby, spotkali się z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji Związków Drogistycznych (CED) w Wiedniu. W roku 2002 zostaliśmy zaproszeni do Europejskiej Organizacji Zielarzy GEAMAR w Niemczech. Jednakże, najważniejszym z osiągnięć Izby było nawiązanie regularnych kontaktów (co 3 miesiące) z Ministerstwem Zdrowia w sprawie nowelizacji listy produktów sprzedawanych w sklepach zielarsko-drogeryjnych i zielarsko-medycznych w oparciu o konkretne kryteria. W przygotowaniu dokumentu pomagał Izbie dr Marian Sosada z Wydziału Farmacji ŚUM.

Izba w trakcie swoich pierwszych 5-ciu lat działalności poza pomocą prawną dla sklepów zielarskich, zajmuje się promowaniem dalszego kształcenia w zakresie towaroznawstwa zielarskiego. W Klubie Kiepury w Sosnowcu, gdzie odbywały się zebrania Izby, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów (prelegentami byli pracownicy naukowi), zapoznania się z fachową literaturą oraz nowościami handlowymi, prezentowanymi przez wytwórców i dystrybutorów. Firmami, które współpracują z Izbą od samego początku są Firma „Wiesiołek” prowadzona przez Pawła Kubickiego oraz Firma „Kubara sp. zo.o” prowadzona przez Marka Kubarę z Częstochowy Izba uczestniczyła w targach zielarskich, organizowała Święta Zielarza oraz liczne wyjazdy plenerowe, których celem poza rekreacją i integracją było poznawanie ziół w naturze. Szczególnie te wyjazdy cieszyły się popularnością ze względu na obecność: prof. zw. dr hab. nauk biologicznych Krzysztofa Andrzeja Jędrzejki (zm. w 2012) roku, specjalisty w zakresie botaniki farmaceutycznej i zielarstwa ogólnego, autor a wielu publikacji, poety a dla słuchaczy Kursu II stopnia kierownika Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa ŚUM, wykładowcy i członka Honorowego Izby,Tadeusza Kozarowa, wielkiego zielarza z Kluczborka, członka Stowarzyszenia Radiestetów w Opolu (zm. 2013), który przekazywał nam praktyczną wiedzę o zastosowaniu ziół w medycynie ludowej.


19 maja 2010 roku Polska Izba Zielarsko Medyczna zorganizowała ogólnopolską akcje protestacyjną pod Gmachem Sejmu i pod budynkiem Ministerstwa Zdrowia. W proteście uczestniczyli przedstawiciele ponad 300 sklepów zielarskich. Protestowaliśmy przeciwko wprowadzonemu rozporządzeniu M.Z. Rozporządzenie to, uwzględniając, ówczesną strukturę sprzedaży w skutek wycofania około 1050 produktów leczniczych, eliminowało nasze sklepy z rynku. Zarówno protest jak i rozmowy ze sztabem Minister Zdrowia Ewy Kopacz, prowadzone przez naszą delegację, doprowadziły do faktu, że strona ministerialna wycofała się ze wprowadzonego rozporządzenia, co stanowiło precedens w dotychczasowej historii.

Skład delegacji Izby do rozmów z Ministrem Zdrowia w 2010 r. :

 • Prezes Piotr Duda
 • Wiceprezes Ryszard Zaremba
 • Docent Marian Sosada
 • dr med. Krzysztof Błecha
 • Urszula Jarosz
 • Irena Stolorz
 • Dagmara Szelest